Stanovy IALF - slovenská verzia

STANOVY IALF, o. z.

Nové zmenené znenie zo dňa 25. 08. 2016

 

Článok 1

Názov a charakter združenia

 

1. Názov združenia: International Association of Language Fans (Medzinárodná asociácia fanúšikov jazykov)

Skrátený oficiálny názov združenia: IALF

 

2. Sídlo združenia a kontaktné informácie združenia:

Sídlo združenia: IALF, o.z., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovakia

Webové sídlo združenia: www.ialf.org

Adresa pre doručovanie: IALF, o. z., Pošt. priečinok 50E, 949 01 Nitra, Slovakia

E-malové spojenie: ialf@ialf.org | jazykove@gmail.com

 

Článok 2

Poslanie a ciele činnosti združenia

 

1. Poslaním združenia je združovanie fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaoberajú a zaujímajú o jazyky, jazykové vzdelávanie a iné jazykové činnosti a aktivity. 

 

2. Ciele činnosti združenia sú:

a. prispievať k zvyšovaniu povedomia o potrebe učenia sa jazykov, 

b. spolupracovať s podobnými tuzemskými a zahraničnými inštitúciami, 

c. podporovať rozširovanie odborných informácií, výmenu skúseností a poznatkov v oblasti jazykového vzdelávania, 

d. poskytovať informácie o jazykových skúškach, certifikátoch a možnostiach štúdia jazykov, 

e. podporovať zaujímavú, pútavú, motivačnú formu výučby jazykov,

f. realizovať vlastné verejno-prospešné podujatia, súťaže zamerané na podporu učenia sa cudzích jazykov

 

 

g. poskytovať online učebné materiály v oblasti jazykového vzdelávania

h. organizovať vzdelávacie kurzy, semináre, prednášky v oblasti cudzích jazykov

i. organizovať a vysielať dobrovoľníkov

 

Článok 3

Členstvo v združení:

 

1) Vznik členstva

a) Členom združenia sa môžu stať fyzické osoby (nemusia nimi byť len občania SR) a právnické osoby.

b) Pre záujemcov je k dispozícii päť druhov členstva.

c) O členstvo žiada záujemca v písomnej žiadosti, ktorá je uverejnená na web stránkach združenia.

d) O prijatí člena rozhoduje Výkonný výbor združenia najneskôr do troch týždňov od podania prihlášky.

 

2) Práva členov

- podieľať sa na činnosti združenia,

- predkladať návrhy a podnety pre činnosť združenia, 

- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

- využívať výhody, zľavy, bonusy, ktoré združenie členom poskytuje

 

3) Povinnosti členov

- dodržiavať stanovy združenia,

- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

- platiť členské príspevky,

- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia, chrániť dobré meno združenia.

 

 

 

 

4) Zánik členstva

- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,

- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

- zánikom združenia,

- vylúčením, ak člen poruší členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje Výkonný výbor združenia. 

 

5) Výšku a termín úhrady ročného členského poplatku navrhuje Výkonný výbor združenia a rozhodnutie je uverejňované na web stránkach združenia.

 

Článok 4

Organizačná štruktúra

 

1. Najvyšším orgánom združenia je Výkonný výbor.

2. Štatutárnym orgánom je riaditeľ združenia (alternatívne názvy Predseda, Managing Director) 

3. Podporným orgánom združenia je Členská schôdza

 

1. Výkonný výbor

- Výkonný výbor má štyri až šesť členov a ich funkčné obdobie je päť rokov. 

- Kandidátov na členov Výkonného výboru navrhuje funčným obdobím končiaci Výkonný výbor, riaditeľ združenia a zástupca členskej schôdze. 

- Za kandidáta na člena Výkonného výboru môže byť navrhnutý len člen združenia, ktorý v ňom aktívne pôsobí po dobu minimálne dvoch rokov.

- Členovia Výkonného výboru sú volení a schvaľovaní na zasadnutí Výkonného výboru, pričom pre zvolenie nového Výkonného výboru je potrebná stopercentná účasť členov končiaceho Výkonného výboru. Nový Výkonný výbor je schválený, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov.

- V ostatných záležitostiach je Výkonný výbor uznášaniaschopný, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú platné, ak sa za ne vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov.

- Výkonný výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia vyplývajúcich z poslania, cieľov a stanov a nadväzujúcich dokumentov, schvaluje stanovy, ich zmeny a doplnky, plán činnosti a výročnú správu. 

- Navrhuje, volí a odvoláva riaditeľa združenia.

- Zvoláva a obsahovo pripravuje základné informácie a materiály na členské schôdze.

- Schvaľuje: 

A) rozpočet a správu o hospodárení, podnety a návrhy členov združenia, 

B) prijíma nových členov a rozhoduje o zániku členstva, 

C) plány verejno-prospešných podujatí,

D) organizáciu, zameranie, náplň vzdelávacích kurzov, seminárov, prednášok,

E) činnosti vyplývajúce z ostatných cieľov združenia

 

2. Riaditeľ (Predseda)

Riaditeľ je oficiálnym zástupcom združenia a je oprávnený samostatne konať v jeho mene vo všetkých záležitostiach. 

Má najmä tieto oprávnenia: 

a. zvoláva zasadnutia výkonného výboru, navrhuje jeho členov 

b. predkladá na zasadnutie výkonného výboru potrebné materiály, 

c. rokuje s partnermi a koordinuje spoluprácu s partnermi, 

d. schvaľuje zmluvy, dohody a návrhy na spoluprácu, 

e. je oprávnený samostatne konať v technicko-organizačných a personálnych veciach, 

f. má právo písomnou formou poveriť svojimi kompetenciami koordinátora alebo ambasádora združenia,

g. schvaľuje dobrovoľníkov združenia.

 

3. Členská schôdza

- Predkladá návrhy k činnosti združenia, môže navrhovať členov do Výkonného výboru.

- Podieľa sa na projektoch združenia.

 

 

 

 

4. Odborné sekcie

1. Výkonný výbor podľa potreby môže zriadiť odborné sekcie, prípadne pracovné skupiny na riešenie konkrétnych problémov a projektov. Tieto skupiny však nemajú rozhodovaciu právomoc a v mene združenia môžu vystupovať iba v rámci svojho poverenia výkonným výborom alebo riaditeľom združenia, ktoré musí mať písomnú formu. 

2. Svoje návrhy a výsledky predkladajú Výkonnému výboru alebo riaditeľovi združenia.

 

Článok 5 

Zásady hospodárenia

 

1. Združenie hospodári so svojim majetkom a finančnými zdrojmi podľa: 

a. podľa zásad hospodárenia, schválených Výkonným výborom, 

b. podľa rozpočtu, schváleného Výkonným výborom. 

2. Finančnými zdrojmi združenia sú: 

a. členské poplatky, vlastné zdroje

b. iné zdroje - príspevky z nadácií, dotácií, granty, dary od fyzických osôb a právnických osôb,

 

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. 

V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

 

Článok 6

Zánik združenia

 

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán združenia, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. 

Znenie stanov platné od 28. 10. 2016

 

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a website for freeWebnode