2013 - Zápisnice

 

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze občianskeho združenia IALF

 

Dátum konania: 31. máj 2013

Miesto konania: online konferenčná schôdza

Prítomní členovia: podľa prílohy

 

Program:

1. Informácie o stanovách IALF

2. Voľba výkonného výboru a riaditeľa združenia

3. Stanovanie cieľov združenia pre rok 2013

4. Diskusia

 

Zasadnutie ustanovujúcej členskej schôdze občianskeho združenia IALF otvorila a viedla členka prípravného výboru Anna Dudová.

 

AD 1

Prítomní členovia združenia boli oboznámení s registráciou stanov združenia a potrebou zvoliť orgány a štatutárneho zástupcu združenia.

 

AD 2

Členská schôdza jednomyseľne schválila výkonný výbor podľa prílohy.

Výbor zvolil riaditeľa združenia: Anna Dudová

Riaditeľ združenia je podľa schválených a zaregistrovaných stanov štatutárnym orgánom združenia a koná v jeho mene samostatne.

 

AD 3

Prítomní členovia stanovili pre rok 2013 nasledovné ciele združenia:

1)     Založenie účtu združenia.

2)     Vytvorenie databázy dobrovoľníkov a koordinátorov pre realizáciu súťaže Jazykový kvet.

3)     Vytvorenie zoznamu konkrétnych foriem možnej podpory súťaže Jazykový kvet od potencionálnych darcov, sponzorov, spolupracovníkov.

4)     Vytvorenie odbornej sekcie pre správu prostriedkov a darov určených konkrétne pre projekt súťaže Jazykový kvet pod názvom Language Flower Fund (skrátene LFF).

5)     Vytvorenie dvoch predajných jazykových publikácií – suma z predaja bude vložená do fondu súťaže Jazykový kvet (Language Flower Fund, skrátene LFF).

 

AD 4

1)     Členská schôdza odsúhlasila, že prezenčné listiny budú vždy tvoriť prílohu zápisníc z členských schôdzí a zápisnice bude overovať riaditeľ združenia.

2)     Výkonný výbor môže zasadať aj formou online konferencií.

3)     Riaditeľ združenia má právo rozhodnúť o udelení členstva v združení bez úhrady členského poplatku. O udelení tejto formy členstva informuje výkonný výbor na zasadnutí výkonného výboru.

4)     Členská schôdza odsúhlasila logo združenia, logá jednotlivých foriem členstva a webstránky združenia www.ialf.org a www.fb.com/ialf.org.

5)     Riaditeľ združenia bude informovať výkonný výbor o najbližšom zasadnutí výkonného výboru.

 

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a website for freeWebnode