Medzinárodná jazyková akreditácia

 • Základné kritéria akreditácie

   

  IALF akreditácia sa riadi týmito kritériami:

   

  1. vysoká kvalita jazykovej úrovne inštitúcie / produktu
  2. garancia používania metód fun&effective (nespočíva v používaní alebo vlastnení nejakej konkrétnej licencie)
  3. dodržiavanie princípov Univerzity ľudskej osobnosti
   
 • Pre koho je akreditácia určená?

   

  IALF akreditácia je určená pre:

   

  A. Jazykové inštitúcie existujúce minimálne dva roky (Language Institution IALF Accredtation)

  Jazyková inštitúcia je: jazyková škola; MŠ/ZŠ/SŠ s rozšírenou výučbou cudzích jazykov; katedra cudzích jazykov; samostatne podnikajúci jazykový lektor   

  B. Jazykové produkty / projekty vydané dva mesiace a viac pred podaním žiadosti o IALF akreditáciu (Language Product IALF Accreditation)
  Jazykový produkt je: učebnica v tlačenej alebo elektronickej forme; slovník; cvičebnica; audioučebnica; softvér na CD alebo USB; jazykové projekty (podujatia) musia mať pravidelný charakter a boli už zreaalizovné min. jedenkrát)

   
 • Akreditačný proces

   

  Akreditačný proces

   

  Akreditačný proces trvá 2 - 3+ mesiace pri pridelení akreditácie inštitúciám / produktom, ktoré  sa uchádzajú o akreditáciu po prvý raz.

  IALF akreditácia je platná tri roky. Predĺženie akreditácie trvá tri týždne.

  Akreditácia môže byť inštitúcii / produktu odobratá v prípade porušenia kritérií a/lebo kódexu akreditacie, s ktorým príslušná inštitúcia / autor produktu súhlasia pri odoslaaní žiadosti o udelenie IALF akreditácie. 

  V prípade udelenia IALF akreditácie je príslušnej inštitúcii / produktu zaslaný "Certificate of Accreditation" a logo udelenej akreditácie, ktoré má držiteľ akreditácie právo použiť na svojej internetovej stránke a materiáloch súvisicich výhradne s akreditovanou inštitúciou / produktom.

  Akreditačná komisia pozostáva z odborných filológov pre príslušný/e jazyk/y s viacročnými praktickými skúsenosťami v oblasti jazykového vzdelávania a stále aktívnou činnosťou v oblasti jazykov.

   
 • Poplatky

   

  1) Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o akreditáciu je 45 EUR / žiadosť. Tento poplatok sa uhrádza pri podávaní žiadosti a potvrdenie o jeho úhrade je potrebné zaslať spolu so žiadosťou o udelenie akreditácie.

  Adiministratívny poplatok sa nevracia.

   

  2) Za udelenie akreditácie sa uhrádza akreditačný poplaatok.

  Zaslaním žiadosti nevzniká žiadateľovi automatický nárok na udelenie IALF akreditácie a v prípade, že inštitúcia / produkt počas akreditačného procesu nezíska hodnotenie na udelenie IALF akreditácie a teda akreditáciu nezíska, žiadateľ kreditačný poplatok neplatí.

  Akreditačný poplatok je 350 EUR / akreditácia typu Language Insituttion, členovia IALF 290 EUR / akreditácia.

  Akreditačný poplatok je 250 EUR / akreditácia typu Language Product, členovia IALF 190 EUR / akreditácia.

  V prípade udelenia akreditácie sa žiadateľ zaväzuje uhradiť prislušný akreditačný poplatok v priebehu 7 (siedmich) dní odo dňa oznámenia udelenia akreditácie, ktoré sa zasiela vždy 15-teho v mesiaci, resp. v prípade víkendu alebo sviatku najbližší pracovný deň.
   
 • O koľko akreditácií je možné žiadať?

   

  Jazyková inštitúcia môže ziadať o pridelenie IALF akreditácie pre Language Institution a/lebo pre Language Product.

  Autor/predajca/vydavateľ môže žiadať o udelenie IALF akreditácie pre Language Product / Project.

  Počet produktov. pre ktoré žiadateľ žiada o udelenie IALF akreditácie nie je limitovaný.

   

 • Ako požiadať o udelenie akreditácie - postup

   

   

  Postup získania IALF akredtácie

   

  1) Odošlite žiadosť, ktorá je k dispozícii nižšie.

   

  2) K žiadosti pripojte (nahrajte zo svojho pc) doklad o úhrade administratívneho poplatku.
  Poplatok uhraďte bankovým prevodom na účet IALF, názov banky: VUB, číslo účtu. SK6402000000003243185453, VS: 16888, do správy pre prijímateľa uveďte "Akreditacia".

   

  3) Žiadateľ môže byť vyzvaný na doplnenie dodatočných informácií a podkladov, ktoré je potrebné následne doručiť do 9 (deviatich) pracovných dní.

   

  V prípade žiadosti o IALF akreditáciu pre jazykový produkt ho žiadateľ doručí v dvoch exemplároch poskytovateľovi akreditácie najneskôr do 9 (deviatich) dní odo dňa odoslania žiadosti o akreditáciu.

  Elektronické knihy a projekty podujatí je možné pripojiť priamo v žiadosti o udelenie IALF akreditácie alebo dodatočne e-mailom.

  Ostatné produkty (tlačené, softvér...) je potrebné doručiť poštou.
  Pre žiadateľov zo Slovenska a Českej republiky na adresu: IALF, Poštový priečinok E50, 949 01 Nitra, Slovakia

   

  4) Nasleduje aakreditčný proces, počas ktorého môže byť žiadateľ kontaktovaný osobne a/lebo inou formou.

   

  5) Výsledky akreditačného procesu oznamuje IALF vždy 15-teho v mesiaci elektronickou formou, resp. v prípade víkendu alebo sviatkov najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade kladného výsledku a udelenia akreditácie, je žiadateľ povinný uhradiť akreditačný poplatok do 7 (siedmich) dní odo dňa oznámenia výsledku akreditačného procesu.

   

  6) V prípade udelenia IALF akreditácie je žiadateľovi doručený "Certificate of Accreditation" s kódom akreditácie a logo s právami na jeho používanie.
  Akreditované inštitúcie / produkty zároveň získavajú právo na využívanie ad&pr služieb ponúkaných IALF len za 2EUR/služba počas celého obdobia platnej IALF akreditácie.
  Akreditované inštitúcie tiež môžu používať IALF certifikáty pre svoje jazykové kurzy (viď kódex akreditácie nižšie).

   
 • Kódex akreditácie

   

  Držiteľ IALF akreditácie sa zaväzuje dodržiavať nasledujúce pravidlá:

  1) Používanie prvkov udelenej akreditácie "Certificate of Accreditation" a logo akreditácie výhradne na:

  1. - vlastnej webstránke

  2. - vlastných tlačených a elektronických propagačných materiáloch priamo súvisicich s typom uvedelenej IALF akreditácie (Institution a/lebo Product)

  • - v prípade udelenia IALF akreditácie pre produkt je možné použiť prvky udelenej akreditácie aj priamo na produkte

  • - na certifikátoch na konci uceleného kurzu

  2) Šíriť dobré meno IALF akreditácie a nepoškodzovať jej poskytovateľa, iných držiteľov IALF akreditácie, partnerov a spolupracovníkov IALF.

  3) Naďalej rozvíjať kvalitu svojich služieb a produktov. Nepoužívať nekalé praktiky a antihumánne spôsoby.

  4) Ak v jazykovej inštitúcii s udelenou IALF akreditáciou dôjde počas platnosti IALF akreditácie ku personálnym zmenám v pomere vyššom ako 30%, je príslušná inštitúcia povinná oznámiť to písomnou elektronickou formou s uvedením svojho kódu IALF akreditácie poskytovateľovi akreditácie a noví pracovníci/spolupracovníci sú povinní zúčastniť sa akreditačného hodnotenia v Nitre. Akreditačné hodnotenie trvá 20 - 60 minút a je bezplatné. Termín je potrebné dohodnúť si tri týždne vopred. 

  5)  Držiteľ IALF akreditácie žiada o predĺženie akreditácie najneskôr 15-teho v mesiaci predchádzjúcom mesiacu s termínom vypršania platnosti udelenej akreditácie (napr. ak akreditácia končí 15. novembra je potrebné zaslať žiadosť o predĺženie najneskôr 15. októbra).
  Žiadosť o predĺženie IALF akreditácie s podáva bežnou formou žiadosti (bez predpísaného formulára) a musí obsahovať:
          - hlavičku s údajmi žiadateľa
          - kód končiacej akreditácie
          - text, že žiadateľ  žiada o predĺženie príslušnej IALF akreditácie
          - termín už zrealizovanej úhrady akreditačného poplatku vo výške platnej pre aktuálny rok (uvádza sa vždy na tejto stránke)

  Žiadosť musí byť opečiatkovaná, podpísaná a zaslaná ako príloha z e-mailovej adresy, ktorú žiadateľ uviedol pri prvej žiadosti o uvedelenie IALF akreditácie. 
   
  6) Akékoľvek prípadné zmeny údajov sa držiteľ IALF akreditácie zavúzuje oznámiť poskytovateľovi IALF akreditácie písomne elektronicky.

  S týmto kódexom žiadateľ plne súhlasí v momente odoslania žiadosti o IALF akreditáciu. 

  Rovnako žiadateľ súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých údajov v žiadosti na interné účely poskytovateľa akreditácie a všeobecné informáčné účely.  

   
   
 • Body do akreditácie

   

  Body, ktoré si môžete  uplatniť pre zníženie akreditačného poplatku je možné získať nasledovne:

  • účasť žiakov na súťaži Jazykový kvet: 2 - 15 bodov 
  • účasť v projekte Slovíčka v malíčku: 5 -10 bodov
  • účasť v projekte Jazyková štafeta: 2- 10 bodov 
  • účasť v porote Jazykového kvetu (pri splnení požiadaviek na porotcu a v danom ročníku nemôžete mať vlastných súťažiacich): 5 - 15 bodov
  • účasť žiakov v projekte Jazykový šampión (registrácia do projektu je bezplatná pre ProAdult a ProGroup členov, ostatné školy sa môžu zaregistrovať tu):  1 - 50 bodov
  • autorstvo a uverejnenie článku na jazykovú tému na Jazykovevzdelavanie.sk: 5 bodov / článok
  • účasť na školení, workshope zameranom na jazyky: 5 - 15 bodov (pri školeniach IALF sú body zaradené automaticky, pri inom organizátorovi po overení) 

  Body je možné uplatniť si až do výšky

  • 50% z akreditačného poplatku pri prvom udelení akreditácie
  • 65% pri predĺžení akreditácie

IALF AKREDITACIA LANGUAGE INSTITUTION

 IALF AKREDITACIA LANGUAGE PRODUCT

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a website for freeWebnode